YouTube
Facebook
Soundcloud

รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม หลวงพ่ออนันต์

พระธรรมเทศนาบรรยายโดยหลวงพ่ออนันต์อกิญจโนในระหว่างการเยือนวัดพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์วาสในปีพ. ศ. 2554

เปิดฟัง

ดาวโหลด zip

รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม หลวงพ่อเลี่ยม ชุดที่1

พระธรรมเทศนาบรรยายโดยหลวงพ่อเลี่ยมฐิตธมฺโมในระหว่างการเยือนวัดพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์วาสในปีพ. ศ. 2549

เปิดฟัง

ดาวโหลด zip

รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม หลวงพ่อเลี่ยม ชุดที่2

พระธรรมเทศนาบรรยายโดยหลวงพ่อเลี่ยมฐิตธมฺโมในระหว่างการเยือนวัดพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์วาสในปีพ. ศ. 2554

เปิดฟัง


ดาวโหลด zip

รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม

เนื่องในโอกาสที่ครูบาจารย์ต่างๆได้มาเยี่ยมเยือนวัด ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส ในเรื่องแนวทางปฏิบัติการเจริญภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชาสืบเนื่องต่อไป

เปิดฟัง


ดาวโหลดที่ itunes
ดาวโหลด zip

รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม – หลวงพ่อเปลี่ยน

เนื่องในโอกาสที่อาจารย์เปลี่ยนได้มาเยี่ยมเยือนออสเตรเลียได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส ในเรื่องแนวทางปฏิบัติการเจริญภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่มั่นสืบเนื่องต่อไป

เปิดฟัง


ดาวโหลดที่ itunes
ดาวโหลด zip