ทำบุญ

9:00-13:00 น. : แวะเยี่ยมชมวัด
10:00 น.          : บิณฑบาตร ถวายอาหาร
10:45 น.          : รับพร ฉันเพล
11:30-12:30 น.: ฟังพระธรรมเทศนา

 ข้อมูลที่่ควรทราบก่อนที่จะมาเยี่ยมวัด