“ถ้าเราเอาชนะตัวเอง มันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่น ชนะทั้งอารมณ์ ชนะทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งกลิ่น ทั้งรส ทั้งโผฎัฐพพะ เป็นอันว่าชนะทั้งหมด”

หลวงปู่ชา สุภทฺโท
หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“คนที่ไม่รู้จักสุข ไม่รู้จักทุกข์นั้น ก็จะเห็นว่า สุขกับทุกข์นั้นมันคนละระดับ มันคนละราคากัน ถ้าผู้รู้ทั้งหลายแล้ว ท่าน จะเห็นว่า สุขเวทนา กับทุกขเวทนา มันมีราคาเท่าๆ กัน”

หลวงปู่ชา สุภทฺโท
หลวงปู่ชา สุภทฺโท

“ธรรมของจริงของแท้ที่ทำให้บุคคลเป็นอริยะได้ มิใช่เพียงศึกษาตามตำรา และนึกคิดคาดคะเนเอาเท่านั้น แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นจริงๆ ของจริงจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาได้”

หลวงปู่ชา สุภทฺโท
หลวงปู่ชา สุภทฺโท

กิจกรรมต่อไป

ปฏิบัติธรรมข้ามปี
19:00 น. 31 ธ.ค. ’60 – 13:00  น. 1 ม.ค. ’61

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป มาร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์และนั่งสมาธิข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า อีกทั้งเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยืนนานสืบต่อไป

เพิ่มเติม→

กิจวัตรประจำวัน

 

9:00-13:00 น. : แวะเยี่ยมชมวัด
10:00 น.          : บิณฑบาตร ถวายอาหาร
10:45 น.          : รับพร ฉันเพล
11:30-12:30 น.: ฟังพระธรรมเทศนา

เพิ่มเติม→

ล่าสุด

รวมพระธรรมเทศนา

รวมพระธรรมเทศนา
ชุดที่1

พระอาจารย์กัลยาโณ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส เป็นกิจวัตรประจำวัน และเนื่องในโอกาสงานประเพณีต่างๆที่สำคัญ โดยได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติการภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดฟัง